Ahad, 27 Januari 2013

APA ITU FAHAMAN WASATIYYAH

Kesederhanaan Memangkin Kemajuan Dan Keamanan
DAN, SETELAH mengenali sepintas lalu tentang fahaman WAHABI dan SYIAH yang penulis paparkan sebelum ini (di sini) dan (di sini), berikut pula penulis paparkan sekilas info tentang fahaman/aliran WASATIYYAH. [mohon dibaca]
ISTILAH “Islam moderat” (Wasatiyyah) akhir-akhir ini kerap kita jumpai dalam banyak tulisan, baik dari kalangan Muslim sendiri atau kalangan bukan Islam. Apa yang dimaksud dengan “Islam moderat”? Tulisan pendek ini akan mencuba menjawabnya.
            Dalam istilah bahasa Arab moden, persamaan untuk kata moderat atau moderasi adalah wasat atau wasatiyya. Istilah “mutawassit” kadang-kadang juga dipakai. Islam moderat, dalam bahasa Arab moden, disebut sebagai al-Islam al-wasat. Amalan sederhana (kesederhanaan) dalam Islam diungkapkan dengan frasa wasatiyyat al-Islam.
            Dalam penggunaan yang umum saat ini, istilah “Islam moderat” dilawankan dengan  istilah Islam radikal. Islam moderat, dalam pengertian yang lazim kita kenali sekarang, adalah corak pemahaman Islam yang menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kalangan lain yang menganut model Islam radikal. Tawfik Hamid, seorang mantan anggota kumpulan Islam radikal dari Mesir, al-Jamaah al-Islamiyyah, mendefinisikan Islam moderat sebagai, “a form of Islam that rejects… violent and discriminatory edicts” – Islam yang menolak secara tegas hukum-hukum agama yang menggunakan kekerasan dan diskriminasi. (Baca artikelnya yang berjudul “Don’t Gloss Over The Violent Texts” di Wall Street Journal, 1/9/2010).
            Hamid menyebut secara khusus hukum dalam agama (syariah) yang dia anggap sebagai justifikasi tindakan keganasan, seperti hukuman mati untuk orang yang murtad, misalnya.
            Definisi Hakim tentang Islam moderat ini, bagi sebahagian kalangan Islam, mungkin dianggap terlalu berani, sebab melakukan kritik terhadap hukum-hukum dalam Islam yang dia anggap sudah tak lagi relevan pada masa ini. Sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyyah, Mesir, yang sudah “bertaubat, Tawfik Hamid meyakini bahawa dalam Islam memang ada beberapa hukum yang boleh disalah tafsir bagi membolehkan seseorang bertindak ganas. Contoh yang mudah adalah hukum dan pentafsiran tentang jihad. Bagi Hamid, Islam moderat merupakan antitesis kepada Islam radikal. Islam wasatiyyah adalah model Islam yang menolak keganasan semacam itu.
            Definisi lain diajukan oleh Dr. Moqtedar Khan yang mengendalikan blog Ijtihad (www.ijtihad.org). Seperti Hamid, Dr. Khan mempertentangkan istilah Islam moderat kepada Islam radikal. Perbezaan antara keduanya, menurut dia, adalah bahawa yang pertama lebih menekankan pentingnya prinsip ijtihad dalam pengertian yang lebih luas, iaitu kebebasan berpendapat (dengan tetap bersandar pada sumber utama dalam Islam, iaitu Quran dan Sunnah), sementara yang kedua lebih menekankan konsep jihad (perang suci).
            Yang menarik adalah usaha banyak kalangan Islam bagi mengkaitkan konsep “Islam moderat” ini dengan konsep “wasat” yang ada dalam al-Quran. Dalam al-Quran, terdapat sebuah ayat yang banyak dikutip oleh intelektual Muslim untuk menunjukkan watak asas Islam sebagai agama yang “tengah-tengah” atau moderat, iaitu di dalam surah al-Baqarah:143 yang bermaksud:
“Dan demikianlah Aku (Tuhan) jadikan kalian umat yang “wasat” (adil, tengah-tengah, terbaik) agar kalian menjadi saksi (syuhada’) bagi semua manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi (syahid) juga atas kalian.”
Kata “wasat” di dalam ayat di atas, jika merujuk kepada tafsir klasik seperti al-Tabari atau al-Razi, mempunyai tiga kemungkinan pengertian, yakni: umat yang adil, tengah-tengah, atau terbaik. Ketiga pengertian itu, pada asasnya, saling berkait rapat. Yang menarik, konsep wasat dalam ayat itu dikaitkan dengan konsep lain, iaitu “syahadah”, atau konsep kesaksian. Jika kita ikuti makna harfiah ayat itu, pengertian yang kita peroleh dari ayat itu adalah bahawa umat Islam dijadikan oleh Tuhan sebagai umat yang “wasat” (adil, tengah-tengah, terbaik), kerana mereka mendapatkan tugas “sejarah” yang penting, iaitu menjadi saksi (syuhada’) bagi umat-umat yang lain.
            Apa yang dimaksud dengan tugas “kesaksian” dalam ayat itu? Saksi atas keadaan apa? Tak ada keterangan yang terperinci mengenai hal ini dalam ayat tersebut. Tetapi, jika kita rujuk beberapa tafsir klasik, apa yang dimaksud dengan kesaksian di sini adalah tugas yang diemban umat Islam untuk meluruskan sikap-sikap ekstrem yang ada pada dua kelompok agama pada zaman ketika al-     Quran diturunkan kepada Nabi, iaitu golongan Yahudi dan Nasrani.
Tafsir al-Tabari, misalnya, menyebut bahawa umat Islam dipuji oleh Tuhan sebagai umat yang tengah-tengah kerana mereka tidak terjatuh dalam dua persinggahan ekstrim. Yang pertama adalah sikap ekstrim umat Kristian yang mengenali tradisi “rahbaniyyah” atau kehidupan kependetaan yang menolak secara ekstrim dimensi jasad dalam kehidupan manusia (seperti dalam amalan selibat). Yang kedua adalah sikap ekstrim umat Yahudi yang menurut keyakinan umat Islam, melakukan penyelewangan atas Kitab Suci mereka serta melakukan pembunuhan kepada sejumlah nabi.
            Muhammad Abduh, melalui muridnya Rashid Rida, mengemukakan pendapat yang sedikit berbeza. Dalam tafsirnya yang tersohor al-Manar, Abduh mengemukakan bahawa apa yang dimaksud dengan wasat ialah sikap tengah-tengah antara dua titik ekstrim. Yang pertama, materialisme ekstrim yang dianut oleh kalangan “al-jusmaniyyun”, yakni mereka yang hanya memperhatikan aspek jasmani atau badan sahaja, menafikan dimensi ruhaniah dan spiritual dalam kehidupan manusia. Yang kedua, spiritualisme yang ekstrim yang hanya memperhatikan dimensi ruhaniah belaka, tanpa memberikan perhatian yang adil terhadap dimensi jasmaniah. Kelompok yang menganut pandangan ini, oleh Abduh, disebut sebagai “al-ruhaniyyun”.
            Umat Islam, dalam tafsiran Abduh, adalah umat yang “wasat”, moderat, kerana mengambil sikap tengah antara materialisme dan spiritualisme. Dengan kata lain, istilah “wasat” dalam ayat di atas, baik dalam pemahaman penafsir klasik seperti al-Tabari (w. 923) dan al-Razi (w. 1209), atau penafsir moden seperti Muhammad Abduh (w. 1905), dipahami dalam kerangka konsep keunggulan umat Islam atas umat-umat yang lain, terutama Yahudi dan Kristian. Rahsia keunggulan itu terdapat dalam sikap umat Islam yang mengambil jalan tengah antara dua titik ekstrem yang wujud di kalangan Kristian atau Yahudi. Istilah “wasat”, dengan demikian, berkaitan dengan konsep superioriti Islam atas agama-agama lain.
            Sebagaimana kita lihat, pengertian kata “wasat” mempunyai perubahan yang cukup jauh saat ini. Sekarang, istilah itu bukan lagi dimaknai dalam kerangka keunggulan Islam atas agama-agama lain, tetapi difahami sebagai kritik secara dalaman dalam diri umat Islam sendiri. Istilah itu, sekarang, diperlawankan terhadap corak Islam lain yang ekstrim dan radikal, yakni corak keagamaan yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam dakwah.
            Perkembangan ini menarik kita amati kerana ciri-ciri ekstrim yang semula melekat pada golongan lain di luar Islam sebagaimana yang ada dalam tafsir klasik di atas, ternyata dapat dijumpai dalam kalangan Islam sendiri. Hal ini juga memperlihatkan bahawa sebuah konsep dalam al-Quran, seperti kata “wasat” itu, dimaknai secara dinamik dari masa ke masa. Perubahan konteks sejarah dan cabaran dalam diri umat Islam sendiri membuat pemahaman penafsiran al-Quran tentang sejumlah konsep dalam kitab suci itu berubah secara fleksibel.
DENGAN IZIN SALIN DAN TAMPAL:
DISESUAIKAN DARIPADA TULISAN ASAL OLEH: Ulil Absar Abdalla   di ( http://www.wasatiyyah.my/archives/267)

Jagindas:  Aliran dan fahaman Wasatiyyah, bukan sahaja selari dengan ajaran mazhab yang empat namun ia juga sebaris dengan tuntutan Allah (swt) dan sunnah seperti yang jelas disebut dalam beberapa ayat dalam quran dan hadis Nabi (saw). 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih atas komen anda.